شناسنامه ساختمان جهت محاسبات گرمایشی رادیاتو رقرنیزی

شناسنامه ساختمان جهت -گرمایشی رادیاتو رقرنیزی-09128094676

شناسنامه ساختمان جهت -گرمایشی رادیاتو رقرنیزی-۰۹۱۲۸۰۹۴۶۷۶-رستگار